Algemene Voorwaarden Untold Stories BVBA

_______________________________________________________________________________

Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van UNTOLD STORIES BVBA en hierna te noemen “Verkoper” en de

“Voorwaarden”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze DIRECT ORDER Shop en PREORDER

Shop voor retailers hierna te noemen “Koper”.

 

ARTIKEL 1 AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door

koper bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan verkoper mag uitgaan.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is bedongen,

door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties

blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.

3. Het definitief annuleren van PREORDERS is alleen mogelijk binnen 14 kalenderdagen na plaatsing met

inachtneming van de sluitingsdatum van de PREORDER. Indien de PREORDER minder dan 14 dagen voor de

sluitingsdatum wordt geplaatst, dan geldt de dag voor de gecommuniceerde sluitingsdatum als laatste dag om

te annuleren.

4. Voor het annuleren van geplaatste PRE ORDERS buiten het genoemde termijn van artikel 1.3 brengen wij een

annuleringskosten ter waarde van 50% van de geplaatste order in rekening.

5. Indien de geplaatste PREORDER niet binnen het termijn van 12 weken na levering in het warehouse wordt

afgenomen, brengt Untold Stories 50% annuleringskosten in rekening.

 

ARTIKEL 2 VERZENDING EN LEVERING

1. De levering is geschiedt, zodra de zaken aan het postkantoor of de laadplaats van een openbaar vervoermiddel

zijn afgegeven en bij eigen of overig vervoer, zodra de zaken in het vervoermiddel zijn geladen, tenzij anders is

overeengekomen.

2. De verkoper kan nader contracteren, dat alleen PREORDERS binnen België franco worden geleverd. Voor

DIRECT ORDERS geldt dat per zending aan het door de verkoper gestelde minimum van € 150,- excl. BTW

moet worden voldaan en verzonden zullen worden tegen de min. verzendkost van € 7,50.

3. Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen voor levering “af fabriek” of magazijn,

exclusief omzetbelasting.

4. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke eisen,

wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen (hierna te noemen “kostprijsfactoren”). Verhogingen in

de kostprijsfactoren voorafgaande aan aflevering, kunnen leiden tot aanpassing van de koopprijs.

5. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van koper.

 

ARTIKEL 3 DE LEVERTIJD

1. De opgave van de levertijd van PREORDERS geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel

mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding,

die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot

enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is bedongen dat de levering vóór of op een bepaalde

dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de

overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor

rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.

3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een

nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke

vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de

koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of

schadevergoeding te verlangen.

4. Indien de koper wenst dat de levering van de PREORDER op een later moment plaatsvindt dan de door

UNTOLD STORIES aangegeven verwachte leverdatum, dient koper UNTOLD STORIES hiervan op de hoogte

te brengen tijdens het invoeren van de order en bij voorkeur ook per email.

5. Voor DIRECT ORDERS geldt dat deze zo spoedig mogelijk worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Iedere DIRECT ORDER dient betaalt te zijn, alvorens een nieuwe DIRECT ORDER behandeld wordt.

 

ARTIKEL 4 KLACHTEN

1. Eventuele klachten dienen binnen 5 werkdagen na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te

worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de klacht echter terstond nadat de

omstandigheden die tot de klasht aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te

worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat klachten, die

betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele klachten dient de koper de zaken terstond na ontvangst op

zichtbare gebreken te controleren.

3. Klachten die door hun aard of naar gebruik niet binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen na levering der

zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden

ingesteld.

4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper

slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien

verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht

akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren.

Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der

factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.

5. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke

oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het

verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

 

ARTIKEL 5 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door

gebreken van het geleverde, beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van

deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving,

tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

 

ARTIKEL 6 DE BETALING

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van een PREORDER te geschieden binnen 14 dagen na de

factuurdatum, netto. Deze termijn is bindend.

2. Nieuwe retailers dienen hun geplaatste PREORDERS 100% vooruit te betalen voorafgaand aan de levering.

Koper wordt door verkoper geïnformeerd over de gewenste betalingstermijn.

3. Indien er in het verleden sprake is geweest van het niet deftig opvolgen van de betalingstermijn, kan de

verkoper overgaan tot voorafbetaling van de PREORDER.

4. Voor DIRECT ORDERS geldt dat deze door alle retailers vooruitbetaald dienen te worden binnen 5

kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Untold Stories behoudt zich het recht om de geplaatste DIRECT

ORDER te annuleren.

5. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1%

van het factuurbedrag voor iedere week, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van

20% per jaar.

6. De koper is door het sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten,

daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband

met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 2 van dit

artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten zijn geheel verhaalbaar op de koper.

 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de

vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:

o door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of - krachtens een

zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten,

alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

o Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande

vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat

door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze.

o Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de

koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig

zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te

vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling

wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder

eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang ten allen tijde toegang tot de zaken welke zijn

eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van

surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de

overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige

rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen,

onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht

ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond

opeisbaar.

5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering

van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt

gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.

6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken

waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af

houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid

5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze

tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

ARTIKEL 8 CREDITNOTA’S

1. Creditnota’s mogen door koper zelf met de eerstvolgende factuur verrekend worden. Gelieve dit duidelijk te

vermelden in de omschrijving bij de betaling.

 

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van de

verkoper, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.

2. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming is de verkoper niet gehouden aan enige termijn en is hij

bevoegd de overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden

te zijn. De verkoper stelt de koper schriftelijk van een situatie van een niet toerekenbare tekortkoming in

kennis.

3. Wanneer binnen drie maanden na het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming een prijsverhoging

noodzakelijk is, is de verkoper tot toepassing daarvan gerechtigd. De koper is bevoegd binnen 8 dagen nadat

hem de prijsverhoging is medegedeeld, de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsverhoging later intreedt

dan na drie maanden na het sluiten der overeenkomst, en meer bedraagt dan voor de betreffende zaken

algemeen gebruikelijk is, heeft de koper de bevoegdheid binnen 8 dagen nadat hem de prijsverhoging is

medegedeeld, de overeenkomst te ontbinden.

4. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst na te komen,

kan hij niet tot nakoming worden gedwongen. De koper dient de verkoper terstond schriftelijk van een

situatie van een niet toerekenbare tekortkoming in kennis te stellen.

 

ARTIKEL 10 ONTBINDING

1. Verkoper heeft het recht zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist de overeenkomst door

een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden in geval:

o van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;

o het faillissement van koper wordt uitgesproken of koper zelf surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

o buitengerechtelijke schuldsanering van koper;

In de bovenstaande gevallen heeft verkoper voorts het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

2. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht

op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en

aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht

door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

3. Untold Stories bvba is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder BTW nummer BE0685.698.245

instagram